کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات

https://www.shahnoushi.ir/images/com_adsmanager/categories/2cat_t.jpgمقالات چاپ شده در مجلات داخلیrss


58 نتایج 33 تا 40 از کل 58 نتیجه

مقاله / كتاب نویسندگان مقاله کلمات کلیدی
nopic

بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی یکی...

مهدی شعبان زاده، ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود دانشور کاخکی، محمد قربانی، مجتبی مجاوریان
اشتغال، اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط، سرمایه گذاری، جورسازی
nopic

مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان و تعیین روابط کوتاه‌مدت، ب...

میترا ژاله رجبی، ناصر شاه نوشی فروشانی، محمود دانشورکاخکی، علی فیروز زارع، سیاوش دهقانیان قطب ابادی، سیدمحمدعلی رضوی
ضایعات نان، الگوی ARDL، مدل شبکه عصبی مصنوعی
nopic

کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تأثیر این ...

ناصر شاهنوشی فروشانی، علی فیروز زارع، میترا ژاله رجبی، محمود دانشور کاخکی، سیاوش دهقانیان قطب آبادی
الگوی لاجیت ترتیبی، ضایعات نان، مشهد
nopic

بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦچالش­هایﻓﺮاروی دولت­ها در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖوﻳﻜﻢ، ﺑﺤﺮان­های زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴ...

مریم مقیمی فیض آبادی، ناصر شاهنوشی فروشانی، شهناز دانش، بیت اله اکبری مقدم، محمود دانشور کاخکی،
مالیات سبز، یارانه سوخت، آلودگی هوا، رفاه، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
nopic

بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒ...

حمید طاهرپور کلانتری، ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود دانشور کاخکی، محبت محبی
الگوریتم خوشه بندی فازی، تولیدات زراعی و باغی، خراسان رضوی، شبکه عصبی مصنوعی، کارائی فنی
nopic

بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ

ناصر شاهنوشی فروشانی، محمد بخشوده، علی فیروز زارع، یداله آذرین فر، افسانه نیکوکار
عرضه، پروتئین حیوانی، برنامه چهارم توسعه، ایران
nopic

بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری و عملکردی ﻣـؤﺛﺮ ﺑـﺮ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺬا...

ناصر شاهنوشی فروشانی، هادی رفیعی دارایی، علی عدالتیان
محصولات کشاورزی، رضایت، تحلیل تمایزی، استان خراسان رضوی
nopic

بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭼﻬ...

محمد بخشوده، ناصر شاهنوشی فروشانی، علی فیروز زارع، آرش دوراندیش، یداله آذرین فر
محصولات کشاورزی، خوراک دام و طیور، عرضه ی مواد پروتیین دامی، برنامه ی چهارم توسعه ی ، ایران

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت