کتاب ها و مقالات پر بازدید

جدیدترین کتاب ها و مقالات


Warning: Creating default object from empty value in /home3/ruzbazar/public_html/shahnoushi.ir/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /home3/ruzbazar/public_html/shahnoushi.ir/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

https://www.shahnoushi.ir/images/com_adsmanager/categories/1cat_t.jpgمقالاتrss


107 نتایج 65 تا 72 از کل 107 نتیجه

مقاله / كتاب نویسندگان مقاله کلمات کلیدی
nopic

بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ

ناصر شاهنوشی فروشانی، محمد بخشوده، علی فیروز زارع، یداله آذرین فر، افسانه نیکوکار
عرضه، پروتئین حیوانی، برنامه چهارم توسعه، ایران
nopic

بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری و عملکردی ﻣـؤﺛﺮ ﺑـﺮ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤـﻪﮔـﺬا...

ناصر شاهنوشی فروشانی، هادی رفیعی دارایی، علی عدالتیان
محصولات کشاورزی، رضایت، تحلیل تمایزی، استان خراسان رضوی
nopic

بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭼﻬ...

محمد بخشوده، ناصر شاهنوشی فروشانی، علی فیروز زارع، آرش دوراندیش، یداله آذرین فر
محصولات کشاورزی، خوراک دام و طیور، عرضه ی مواد پروتیین دامی، برنامه ی چهارم توسعه ی ، ایران
nopic

بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

هدف از این مطالعه بررسی الگوی حاشیه بازاریابی خرده فروشی- سرمزرعه گوشت مرغ با استفاد...

رضا حیدری کمال آبادی، ناصر شاهنوشی فروشانی
حاشیه بازاریابی، انتظارات عقلایی، گوشت مرغ، رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی
nopic

کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪه دو ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮایی­هایﻛﻢﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﺮﺿﺎﻳﻌﺎت درﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺠﺰ...

میترا ژاله رجبی، ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود دانشور کاخکی، علی فیروز زارع
تجزیه و تحلیل تمایزی، ضایعات نانوایی، مشهد
nopic

حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی­اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴ...

مریم مقیمی فیض آبادی، ناصر شاهنوشی فروشانی
یارانه سوخت، تولید، هزینه، شاخص قیمت، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه،خراسان رضوی
nopic

بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

زرﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﺣﺪود 98% زرﺷﮏ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗ...

آرش دوراندیش، محمدرضا کهنسال، ناصر شاهنوشی فروشانی، مسعود حسین زاده
زرشک، تابع تولید، کارایی فنی، استان خراسان جنوبی
nopic

بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی (مقالات / مقالات چاپ شده در مجلات داخلی)

آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﻲ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد زارﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎزده ﺳﺮاﻧﻪ...

ناصر شاهنوشی فروشانی، محمود دانشور کاخکی، محسن تبرائی، مهدی شعبان زاده، محمد کاظم اکبری
بهره وری، روش جورسازی، شاخص مالم کوئیست، مدیران فنی، واحدهای دامی شیر، خراسان رضوی

جستجوی کتاب / مقاله

ورود به سایت