نمونه سوالات امتحانی

فیلتر
عنوان
امتحان اقتصاد کلان یک کارشناسی
امتحان اقتصاد کلان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امتحان پایان ترم اقتصاد کلان یک دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امتحان پایان ترم درس افتصاد کلان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امتحان دوم اقتصاد کلان یک دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امتحان کلان پیشرفته فروردین 96
سوالات امتحان دوم کلان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
امتحان سوم کلان پیشرفته دانشجویان ( فصل کسر بودجه )
امتحان کلان پیشرفته
امتحان تعیین سطح درس کلان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی
امتحان اقتصاد کلان پیشرفته دوره دکتری اقتصاد کشاورزی ( فصل مصرف) دانشجویان ورودی 95
امتحان پایان ترم اقتصاد کلان کارشناسی ارشد
امتحان سوم درس اقتصاد کلان پیشرفته دانشجوی دوره دکتری ورودی 94
امتحان چهارم درس کلان پیشرفته دانشجویان دوره دکتری اقتصاد کشاورزی ورودی 91
امتحان چهارم ( آخر ترم) درس اقتصاد کلان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
درس اقتصاد کلان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
امتحان سوم درس اقتصاد کلان پیشرفته دانشجوی دوره دکتری ورودی 91
امتحان پایان ترم درس اقتصاد کشاورزی دانشجویان رشته زراعت
امتحان دوم درس اقتصاد کلان پیشرفته ورودی دانشجویان 91
امتحان اول درس تحلیل قیمت کارشناسی ارشد ورودی 90
امتحان اول درس اقتصاد کلان پیشرفته دانشجویان دوره دکتری ورودی 91
امتحان اول درس تحلیل قیمت کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی (ورودی 89)
امتحان سوم درس اقتصاد کلان پیشرفته دوره دکتری ورودی90
امتحان اول درس اقتصاد کلان پیشرفته دانشجویان دوره دکتری اقتصاد کشاورزی ورودی 92
امتحان دوم کلان پیشرفته دوره دکتری ورودی 90
امتحان پایان ترم درس اقتصاد کلان یک دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی
امتحان میان ترم درس اقتصاد کلان یک
امتحان جامع درس اقتصاد کلان دانشگاه زابل اردبهشت 90
امتحان مرحله مقدماتی اقتصاد کلان 3 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
امتحان اول درس کلان کارشناسی ارشد ورودی 91
امتحان اقتصاد عمومی یک موسسه اموزش عالی سجاد
امتحان پایان ترم درس تحلیل قیمت محصولات کشاورزی
امتحان دوم درس اقتصاد کلان پیشرفته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ورودی88
امتحان چهارم اقتصاد کلان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
امتحان سوم درس اقتصاد کلان کارشناسی ارشد ورودی 87
امتحان اول درس اقتصاد کلان پیشرفته دوره دکتری اقتصاد کشاورزی ورودی 90
امتحان جامع درس اقتصاد کلان دانشجویان دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
امتحان اول درس اقتصاد کلان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ورودی 90
امتحان سوم درس اقتصاد کلان پیشرفته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی سال 1390
امتحان دوم درس اقتصاد کلان پیشرفته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ورودی89
امتحان سوم درس اقتصاد کلان کارشناسی ارشد سال 1391
درس اقتصاد کلان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی ورودی 90
درس اقتصاد کلان پیشرفته کارشناسی ارشد سال 1388
امتحان اقتصاد کلان دوره دکتری واحد بین الملل دوره 90
امتحان اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد ورودی 90
نمونه سؤالات درس اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد ورودی 89
نمونه سؤالات درس اقتصاد کلان کارشناسی ارشد