امتحان تعیین سطح درس کلان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

امتحان تعیین سطح درس کلان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

1395/11/17

مدت امتحان یک ساعت و نیم

لطفا به دقت به سولات پاسخ دهید و از توضیحات اضافی خودداری فرمایید . از نمودار و وروابط ریاضی هم برای پاسخ های خود استفاده کنید

1-الف تولید ناخالص ملی به چه روشهای محاسبه می شود . اجزای مورد استفاده از هر روش کدام است . ب: تفاوت تولید ناخالص ملی با درامد ملی در چیست   ج: تولید ناخالص ملی به قیمت اسمی ( جاری ) با تولید ناخلص ملی به قیمت ثابت چه تفاوتی با هم دارند. شاخص ضمنی تعدیل کننده تولید ناخاص ملی چگونه محاسبه می شود . د: ایراد وارده بر تولید ناخالص ملی به عنوان معیار سنجش رفاه در چیست

2-الف : سرمایه گذاری برنامه ریزی شده با سرمایه گذاری تحقق یافته چه تفاوتی با هم دارند ب: تفاوت درآمد ملی تعادلی با درآمد ملی در چیست ج: منظور از ضریب فزاینده چیست . ضریب فزاینده زمانی که مالیاتها مستقل هستند با زمانی که مالیاتها   تابعی از درامد ملی می باشند چه تفاوتی به هم خواهند داشت

3-الف : چرا رابطه نرخ بهره و سرمایه گذاری منفی است ب: منحنی IS , و L M را استخراج کنید . چه عواملی منجر به انتقال این دو منحنی می شود ج : زمانی که منحنی IS و L M با هم برابر هستند یعنی در تعادل قرار دارند به چه مفهوم خواهد بود د: منحنی تقاضای کل را استخراج کنید

4- الف : سیاستهای پولی و سیاستهای مالی کدامند . چه زمانی سیاستهای پولی کارائی بیشتری دارد و چه زمانی سیاستهای مالی از کارایی زیادتری برخوردار است ب: چه زمانی منحنی تقاضای کل منتقل می شود و چه زمانی شیب آن تغییر پیدا می کند

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی