سوابق تحصیلی

1) لیسانس اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان 1367

2) فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز 1371

عنوان پایان نامه فوق لیسانس

بررسی اقتصادی سرمایه گذاری در بهره برداری کشاورزی استان فارس با تأکید بر ماشین آلات


3) دکتری اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه) دانشگاه تهران 1382

عنوان پایان نامه دکتری

آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی و اقتصاد ایران : برآوردی در چارچوب الگوی کلان اقتصاد سنجی

 

فرصت مطالعاتی

1382 انگلستان به مدت 5 ماه و 1387 آمریکا به مدت 9 ماه