سوابق اجرایی - آموزشی

سایر سوابق

1) ارایه دو سخنرانی در جمع مدیران امور طیور و روسای امور تولیدات دام در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی - 1388

2)

3)

شرکت در دوره های علمی - تحقیقاتی

1) ماموریت فرصت مطالعاتی در دانشگاه ایالتی اوکلاهما در سال 1387 به مدت 9 ماه

2)

3)

عضویت در کمیته ها و شوراها

سوابق عضویت در کمیته ها و شوراهای مختلف

نظارت بر طرح های تحقیقاتی

 1) نظارت بر طرح تحقیقاتی "بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی گسترش فضای سبز شهر مشهد و تاثیر آن بر مدیریت شهری" - 1387

2) نظارت پروژه بررسی اقتصادی تولید میوه در خراسان - 1384

عضویت در انجمن های علمی

سوابق عضویت در انجمن های علمی مختلف