دروس تدریس شده

عنوان درس کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
اقتصاد کلان  
تجارت بین الملل    
اقتصاد خرد    
اقتصادتولید    
اقتصاد کلان 1 و 2    
اقتصاد کشاورزی    
مدیریت و حسابداری    
بیمه محصولات کشاوری    
حسابداری واحد های کشاورزی    
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی    
ارزیابی طرحهای اقتصادی    
اقتصاد سنجی    
توسعه و سیاست کشاورزی  
اقتصاد توسعه    
تحلیل قیمت محصولات کشاورزی