دروس تدريس شده

عنوان درس کارشناسي کارشناسي ارشد دکتری
اقتصاد کلان  
تجارت بين الملل    
اقتصاد خرد    
اقتصادتوليد    
اقتصاد کلان 1 و 2    
اقتصاد کشاورزي    
مديريت و حسابداري    
بيمه محصولات کشاوري    
حسابداري واحد هاي کشاورزي    
کاربرد کامپيوتر در اقتصاد کشاورزي    
ارزيابي طرحهاي اقتصادي    
اقتصاد سنجي    
توسعه و سياست کشاورزي  
اقتصاد توسعه    
تحلیل قیمت محصولات کشاورزی