راهنمايی و مشاوره پایان نامه

# عنوان پايان نامه مسئوليت دانشگاه نام دانشجو سال
1 برآورد خسارات خشکسالي بر منابع آب شهري و روستايي ايرانشهر استاد راهنما فردوسي مشهد سحر سلطاني 1385
2 ارزيابي اقتصادي سرمايه گذاري در تحقيقات کشاورزي ايران استاد مشاور زابل حميده خاکسار 1383
3 بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروي کار در بخش کشاورزي ايران استاد مشاور تربيت مدرس فاطمه رحماني 1383
4 تاثير بي ثباتي نرخ واقعي ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي استاد مشاور زابل مبارکه نودهي 1383
5 اثرات آزاد سازي قيمت محصولات دامي بر رفاه اقتصادي ايران – مطالعه موردي : تخم مرغ استاد مشاور زابل متين فاطمي 1381
6 اقتصاد آموزش و پرورش خراسان جنوبي استاد مشاور زاهدان عصمت محمودي 1385
7 عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصي در ايران استاد راهنما موسسه عالي بانکداري علي اکبر حسين زاده 1385
8 طراحي الگوي زراعي براي دستيابي به کشاورزي پايدار با تاکيد بر آب مجازي (مطالعه موردي : دشت تربت‌جام) استاد راهنما دانشگاه فردوسي فرشاد محمديان 1385
9 بررسي عوامل موثر بر ضايعات نان از توليد تا مصرف استاد راهنما دانشگاه فردوسي ميترا ژاله رجبي 1387
10 بررسی کارایی فنی در زیربخش های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی استاد راهنما دانشگاه فردوسي حميد طاهرپور 1385