راهنمایی و مشاوره پایان نامه

# عنوان پایان نامه مسئولیت دانشگاه نام دانشجو سال
1 برآورد خسارات خشکسالی بر منابع آب شهری و روستایی ایرانشهر استاد راهنما فردوسی مشهد سحر سلطانی 1385
2 ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران استاد مشاور زابل حمیده خاکسار 1383
3 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران استاد مشاور تربیت مدرس فاطمه رحمانی 1383
4 تاثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی استاد مشاور زابل مبارکه نودهی 1383
5 اثرات آزاد سازی قیمت محصولات دامی بر رفاه اقتصادی ایران – مطالعه موردی : تخم مرغ استاد مشاور زابل متین فاطمی 1381
6 اقتصاد آموزش و پرورش خراسان جنوبی استاد مشاور زاهدان عصمت محمودی 1385
7 عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران استاد راهنما موسسه عالی بانکداری علی اکبر حسین زاده 1385
8 طراحی الگوی زراعی برای دستیابی به کشاورزی پایدار با تاکید بر آب مجازی (مطالعه موردی : دشت تربت‌جام) استاد راهنما دانشگاه فردوسی فرشاد محمدیان 1385
9 بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان از تولید تا مصرف استاد راهنما دانشگاه فردوسی میترا ژاله رجبی 1387
10 بررسی کارایی فنی در زیربخش های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی استاد راهنما دانشگاه فردوسی حمید طاهرپور 1385