راهنمایی و مشاوره پایان نامه

# عنوان پایان نامه مسئولیت دانشگاه نام دانشجو سال
11 بررسی تاثیر سرمایه گذاری در زیرساخت های کشاورزی بر روی رشد بهره وری در بخش کشاورزی استاد راهنما دانشگاه فردوسی زهرا گلریز ضیایی 1385
12 برآورد آب مصرفی پایه در بخش کشاورزی ایران استاد مشاور دانشگاه فردوسی اعظم عربی 1387
13 اثر آزاد سازی تجاری بر تولید کلزا و رفاه کشاورزان (مطالعه موردی خراسان رضوی) استاد مشاور دانشگاه فردوسی سمیه یوسف زاده 1387
14 کاربرد نظریه بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی دشت تایباد) استاد مشاور دانشگاه فردوسی فرزانه صالحی 1385
15 مدیریت ریسک خشکسالی در بخش کشاورزی استان گلستان استاد راهنما دانشگاه فردوسی سمانه شاه حسین‌ دستجردی 1387
16 ارزش گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی و نقش آن در مدیریت منابع آبی استاد مشاور دانشگاه فردوسی نرگس خواجه روشنایی 1387
17 نقش تعاونی های آبران در مدیریت منابع آب خراسان شمالی استاد مشاور دانشگاه فردوسی فاطمه صمدی مقدم 1388
18 برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان استاد راهنما دانشگاه فردوسی فاطمه حیات غیبی 1388
19 تاثیر مالیات سبز بر ارتقای شاخص های زیست محیطی و رفاهی استاد راهنما دانشگاه فردوسی مریم مقیمی 1388
20 برآورد تقاضای مواد خوراکی اصلی در خانوارهای شهری استاد مشاور دانشگاه فردوسی فاطمه رضاپور 1388