تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد

درمطالعه حاضرسطح توسعه یافتگي نواحي شهرمشهد براساس37شاخص درگروه­های آموزشي، بهداشتی،اقتصادي تجاري، رفاهی، زیرساختي و توسعه یافتگي تعیین شده است. براي دستیابي به هدف مطالعه ازداده­های سال١٣٨۴و از روشهای تحلیلل تاكسونومي عددي،مؤلفه­های اصلي وروش موریس استفاده شده است. بدینگونه که نخست بااستفاده از روش تاكسونومي عددي نواحي مشهد براساس ھرگروه از شاخص­ها رتبه بندي شده وپس از آن بابكارگیري روش مولفه­اي اصلي براي شاخص­هاي موجود در ھرگروه چندمولفه تعریف وبا اعمال روش­هاي تاكسونومي و موریس برروي این مولفه­ها،رتبه بندي نواحي مختلف مشهد براساس كلیه شاخص­ها انجام شده استنتایج تحقیق بیانگر آن است که درتمام نواحي شهر مشهدبین سطح توسعه یافتگي در شرایط موجود با سطح ایده­آل فاصله زیادي وجود دارد. ضمن آنکه بین این نواحي نیز تفاوت سطح توسعه یافتگي بطور چشمگیري محسوس مي باشد.

سمت در طرح: مجري
همکاران طرح: زهرا گلریز ضیائی، حمیدرضا باقری
سال اتمام: 1386
فايل پیوست:

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی