09/07 1391

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد

سمت در طرح: مجری
سال اتمام: 1389