09/07 1391

اتخاذ استراتژی های مناسب توسط مدیریت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

اتخاذ استراتژی های مناسب توسط مدیریت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

سمت در طرح: مجری
سال اتمام: در حال اجرا