09/07 1391

جهت دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان های خراسان

 جهت دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استان های خراسان

سمت در طرح: مجری
سال اتمام: 1391