تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد

درمطالعه حاضرسطح توسعه یافتگی نواحی شهرمشهد براساس37شاخص درگروه­های آموزشی، بهداشتی،اقتصادی تجاری، رفاهی، زیرساختی و توسعه یافتگی تعیین شده است. برای دستیابی به هدف مطالعه ازداده­های سال١٣٨۴و از روشهای تحلیلل تاکسونومی عددی،مؤلفه­های اصلی وروش موریس استفاده شده است. بدینگونه که نخست بااستفاده از روش تاکسونومی عددی نواحی مشهد براساس ھرگروه از شاخص­ها رتبه بندی شده وپس از آن بابکارگیری روش مولفه­ای اصلی برای شاخص­های موجود در ھرگروه چندمولفه تعریف وبا اعمال روش­های تاکسونومی و موریس برروی این مولفه­ها،رتبه بندی نواحی مختلف مشهد براساس کلیه شاخص­ها انجام شده استنتایج تحقیق بیانگر آن است که درتمام نواحی شهر مشهدبین سطح توسعه یافتگی در شرایط موجود با سطح ایده­آل فاصله زیادی وجود دارد. ضمن آنکه بین این نواحی نیز تفاوت سطح توسعه یافتگی بطور چشمگیری محسوس می باشد.

سمت در طرح: مجری
همکاران طرح: زهرا گلریز ضیائی، حمیدرضا باقری
سال اتمام: 1386
فایل پیوست:

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی