08/16 1398

تغییرات اقلیم، امنیت غذایی و ظرفیت زیستی

سخنرانی در نشست تخصصی "تغییر اقلیم و امنیت غذایی" در دومین سمینار تخصصی مدیریت پایای آب

سه شنبه 14 آبان ماه 1398

دانشگاه فردوسی مشهد

فایل پیوست: تغییرات اقلیم، امنیت غذایی و ظرفیت زیستی