01/20 1399

ویروس کرونا و تقویت همبستگی اجتماعی

قطعا این ویروس منحوس کرونا آثار و پیامدهای بد و هزینه های زیادی را برای جوامع بشری از جمله ایران به همراه داشته است و آثار منفی زیادی را در بر دارد که به طور مبسوط قابل طرح می باشد. اما یک دستاورد بسیار مثبتی را به همراه داشته که امید می رود در آینده سیر صعودی آن تداوم یابد. این دستاورد بزرگ، کم رنگ کردن فرد گرایی و تکیه بر رفاه جمعی است. پیام مثبت شیوع این ویروس آن است که نباید فقط دو دستی کلاه خودمان را بر سر نگه داریم.

رفتار اقتصادی این نیست که تنها به فکر حداکثر کردن رفاه شخصی خود و خانواده خود باشیم. پیام این ویروس این است که جوامعی موفق هستند که رفاه جمعی جامعه را دنبال کنند. این ویروس به ما ثابت کرد برای بهبود رفاه و کیفیت زندگی خود، باید سنگ از جلوی پای دیگران برداریم. وقتی جامعه ای در آسایش نباشد قطعا رفاه ما فزونی نخواهد یافت. خوشبختانه در روزهای اخیر در کنار تلخکامی های فراوان در کشور عزیزمان ایران، این ویروس تلنگر بس ذیقیمتی به جامعه ما وارد کرده و روح همبستگی اجتماعی را ترمیم و تقویت نموده است. امید آنکه زمامداران ما با شیوه های مناسب، حکمرانی خوب را در کشور اعمال نمایند و تلاش در تقویت همسبتگی اجتماعی را به عنوان یک سیاست راهبردی تلقی کنند.