پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نويسندگان مقاله: ناصر شاهنوشی فروشانی، میترا ژاله رجبی، فرزانه صالحی

در مقاله حاضر با استفاده از داده هاي مربوط به عملکرد نيشکر و واردات شکر که از سايت سازمان FAO گردآوري شده است با بکارگيري روش ARIMA و شبکه هاي عصبي ميزان عملکرد نيشکر و ميزان واردات شکر براي سالهاي 2007 تا 2012 پيشبيني شده است. نتايج نشان داد که بر اساس کليه معيارها ( ريشه ميانگين مربع خطا، ميانگين قدرمطلق خطا، ميانگين قدرمطلق درصد خطا) شبکه عصبي مصنوعي با ساختار انتخاب شده به ميزان قابل توجهي دقيق تر از الگويARIMA است. بر اساس نتايج حاصله در طي سالهاي مورد پيشبيني عملکرد نيشکر کاهش و واردات آن افزايش خواهد يافت. از آنجا که طي بر نامه اول و دوم توسعه در زمينه افزايش توليد نيشکر و گسترش صنايع جانبي آن سرمايه گذاري قابل زيادي انجام شده است اتخاذ سياستهاي که مانع تشديد روند واردات و افزايش عملکرد اين محصول شود ضروري به نظر مي رسد.


كلمات كليدي: شکر ، واردات ، شبکه عصبی
چاپ در مجله:
شماره مجله:
سال انتشار مجله:
ارايه در کنفرانس: سمینار تخصصی بررسی مسائل اقتصادی نیشکر و صنایع وابسته به آن
مكان برگزاري کنفرانس: تهران
سال برگزاری کنفرانس: 1388

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی