تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نويسندگان مقاله: ناصر شاه نوشی فروشانی، زهرا گلریز ضیائی، حمیدرضا باقری

در مطالعه حاضر  به رتبه بندی نواحی مختلف شهر مشهد بر اساس 40 شاخص در گروه‌های آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی - تجاری، رفاه خانوار، رفاه اجتماعی، زیرساختی و توسعه نیافتگی پرداخته شده است. برای دستیابی به اهداف مطالعه از از روش‌های تحلیل تاکسونومی عددی و مولفه‌های اصلی استفاده شده است. بدین گونه که نخست با بکارگیری روش تاکسونومی عددی نواحی مشهد را بر اساس هر  گروه از  شاخص‌ها رتبه‌بندی شده و پس از آن با استفاده از روش مولفه‌های اصلی برای شاخص های موجود در هر گروه  دو مولفه اصلی تعریف و با اعمال روشهای تاکسونومی و موریس بر روی این مولفه‌ها به رتبه‌بندی نواحی مشهد بر اساس کلیه شاخص ها  انجام گرفته است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به رتبه بندی نهایی هیچ یک از نواحی از سطح توسعه یافتگی مطلوبی برخوردار نیستند ، بطوریکه درجه توسعه یافتگی تمامی نواحی زیر 50% قرار دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان دهنده حذف نواحی واقع در منطقه یک در اکثر بررسی ها به علت  فاصله زیاد ناشی از توسعه یافتگی آن‌ها می‌باشد ، بنابراین می توان  اینگونه استنباط کرد که در هنگام اجرای برنامه های توسعه شهری بین این نواحی و نواحی دیگر عدالت برقرار نشده و رسیدگی بیشتر به این نواحی و توجه کمتر به نواحی دیگر باعث بوجود آمدن نوعی دوگانگی منطقه‌ای بین این نواحی و سایر نواحی مشهد شده است. با توجه به نتایج این مطالعه ، در تمامی گروه ها و نیز رتبه بندی نهایی ناحیه سه واقع در منطقه شش  به عنوان یکی از  محرومترین نواحی شهر مشهد  می‌باشد و بنابراین این ناحیه نسبت به نواحی دیگر نیازمند توجه بیشتری است.


كلمات كليدي: تحلیل تاکسونومی ، روش مولفه‌های اصلی، روش موریس، رتبه بندی نواحی، مشهد، توسعه یافتگی
چاپ در مجله:
شماره مجله:
سال انتشار مجله:
ارايه در کنفرانس: کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
مكان برگزاري کنفرانس: مشهد
سال برگزاری کنفرانس: 1385

دریافت فایل
 

nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی