فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران

مشاهده همه تاليفات ناصر شاهنوشی
نویسندگان مقاله: سحر سلطانی، زهرا گلریز ضیایی، ناصر شاه نوشی فروشانی

اغلب اقتصاددانان توسعه بر وابستگی متقابل میان رشد کشاورزی و صنعت تاکید می‌کنند. شناخت رابطه بین بخش‌های اقتصادی یک کشور، برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی گذشته و شکل‌گیری استراتژی‌های آینده بسیار ضروری می‌نماید. بدون شناخت ارتباط متقابل بین بخش‌های اقتصادی، شناخت سیاست‌های مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی مشکل خواهد بود. این مطالعه به بررسی فرآیند تعامل بخش کشاورزی و صنعت در ایران و طی دوره 85-1338 با استفاده از روش جوهانسون می‌پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این الگو شامل ‌تولید ناخالص ملی، قیمت و سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بخش‌های کشاورزی و صنعت می‌باشد. نتایج برآورد مدل در این مطالعه گواه بر برونزایی تولید بخش کشاورزی از صنعت می‌باشد و تنها وجود یک رابطه علیت یک طرفه از بخش کشاورزی به صنعت را تایید می‌نماید.


کلمات کلیدی: بخش صنعت،‌ بخش کشاورزی،‌ روش جوهانسون،‌ ایران
چاپ در مجله:
شماره مجله:
سال انتشار مجله:
ارایه در کنفرانس: هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مکان برگزاری کنفرانس: کرج
سال برگزاری کنفرانس: 1388
nopic

نظر دهيد:


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی