دروس تدریس شده

دروس تدریس شده

ردیفعنوان درسرشتهمقطع
1 اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
2 اقتصاد سنجی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
3 اقتصاد عمومی محیط زیست کارشناسی
4 اقتصاد کشاورزی اگروتکنولوژی کارشناسی
5 اقتصاد کشاورزی عمومی گیاهپزشکی کارشناسی
6 اقتصاد کلان - 1 اقتصاد کشاورزی کارشناسی
7 اقتصاد کلان -2 اقتصاد کشاورزی کارشناسی
8 اقتصاد مهندسی علوم و مهندسی آب کارشناسی
9 اقتصاد و بازاریابی کشاورزی اگروتکنولوژی کارشناسی
10 اقتصاد کلان مشترک - کشاورزی کارشناسی
11 اقتصاد نیروی کار کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
12 بیمه محصولات کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
13 پروژه اقتصاد کشاورزی کارشناسی
14 تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
15 جامعه شناسی روستایی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
16 حسابداری واحدهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
17 سمینار اقتصاد کشاورزی کارشناسی
18 کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
19 مبانی اقتصاد شهرسازی کارشناسی
20 مدیریت حسابداری علوم دامی کارشناسی
21 مهارت آموزی (2) اقتصاد کشاورزی کارشناسی
22 اقتصاد سنجی 2 اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
23 اقتصاد کشاورزی آمار کارشناسی ارشد
24 اقتصاد کلان اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
25 اقتصاد کلان تکمیلی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
26 اقتصاد کلان -3 اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
27 اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
28 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
29 تحلیل بازار و تجارت محصولات کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
30 تحلیل قیمتی پیشرفته اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
31 سیاست و توسعه کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
32 سیاست های کشاورزی تکمیلی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
33 سیمنار 1 اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
34 اقتصاد توسعه با تاکید بر ایران جغرافیا دکتری (Ph.D)
35 اقتصاد کلان پیشرفته اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
36 سیاست های کشاورزی پیشرفته اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)

مطالب مرتبط