سازمان تعاون روستایی نهادی ریشه دار و سترگ

از قرار تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی دو فوریتی اند که سازمان تعاون روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع شده و به زیر مجموعه معاونت تعاون وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی انتقال یابد ‌.

سازمان تعاون روستایی در واقع بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی است ‌. قانون تشکیل این سازمان که در سال ۱۳۴۵ تصویب شده ،بدون شک یکی از قوانین بسیار متقن و دارای فلسفه وجودی مستحکمی می باشد به گونه ای که طی چند دهه گذشته ضرورتی بر تغییر آن وجود نداشته است . اگر ویژگیهای مدیران و بدنه کارشناسی این سازمان در طول دهه های گذشته انطباق کافی با اهداف و وظایف این سازمان می داشت و کلیت دولت و وزارت جهاد کشاورزی از این سازمان حمایت لازم را می نمودند ، این سازمان در جرگه کارآمدترین سازمان های دولتی قرار می گرفت و نقش موثری در توسعه روستایی و کشاورزی کشور ایفا می نمود .

نظام تامین مالی مناسب ،ایجاد زنجیره تامین و زنجیره ارزش و بازاررسانی و بازاریابی کارآمد محصولات کشاورزی از ویژگی‌های بارز قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی است . به دلایلی که اشاره شد در طی دهه های گذشته این سازمان در تحقق اهداف خود در حد مورد انتظار موفق نبوده اگرچه دستاوردهای ارزشمندی هم داشته است . اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به دلایل زیادی چه از درون این وزارت خانه و چه از خارج از این وزارت با چالش‌های جدی مواجه شد . خوشبختانه علیرغم اصرار دولت قبل برای تشکیل وزارت بازرگانی و بی اثر کردن قانون تمرکز با مقاومت مجلس قبل و مجلس فعلی این قانون به قوت خود باقی ماند . سازمان تعاون روستایی اگر به درستی به وظایف خود عمل نماید نقش بسیارموثری در اجرای قانون تمرکز خواهد داشت . لذا انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی ضمن آنکه این سازمان را از اهداف اصلی خود دور می سازد، وزرات جهاد کشاورزی را از نهادی موثر برای اجرای قانون تمرکز محروم می نماید.

مطالب مرتبط