نگاهی اجمالی به روند تغییر نرخ رشد جمعیت برخی کشورهای جهان و کشورهای اسلامی

نگاهی اجمالی به روند تغییر نرخ رشد جمعیت برخی کشورهای جهان و کشورهای اسلامی

در طی سال های 90 و 2012 میلادی

تغییرات نرخ رشد (درصد) جمعیت برخی از کشورها

نامه به مقام معظم رهبری در مورد پیامدهای منفی افزایش جمعیت

نامه به مقام معظم رهبری در مورد پیامدهای منفی افزایش جمعیت

مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای

با سلام و با نهایت احترام به عرض می رساند، حضرتعالی در طی یک و نیم سال گذشته در چهار سخنرانی نسبت به کاهش و پیری جمعیت در آینده هشدار داده اید و خواستار افزایش جمعیت کشور شده اید و در دوبار از آن به نظرات کارشناسان و متخصصان جمعیت استناد فرموده اید. متاسفانه بعداز بیانات آن حضرت رسانه های جمعی از انعکاس هرگونه نظرات کارشناسی مخالف با افزایش جمعیت قویا خودداری کرده و برخی از رسانه ها به ویژه رسانه ملی بدون تحلیل همه جانبه به مزایای افزایش جمعیت می پردازند. لذا جسارتا حسب وظیفه به اجمال مصدع اوقات شریف می شوم.